PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA


Uczeń ma prawo do:


•    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania,
•    opieki wychowawczej,
•    bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
•    poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
•    życzliwego, podmiotowego traktowania,
•    swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
•    zapoznania się z programem nauczania, jego celem, stawianymi wymaganiami edukacyjnymi na początku roku szkolnego,
•    pomocy w przypadku trudności w nauce,
•    korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
•    reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i innych zawodach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
•    rozwijania zdolności zainteresowań i talentów w kołach zainteresowań i innych formach zajęć pozalekcyjnych,
•    korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy naukowych i księgozbioru,
•    pomocy materialnej w szczególnych losowych przypadkach,
•    uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku,
•    do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności
na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; oceny z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w szkole i poza nią ocenia się odrębnie;
•    na jednej godzinie lekcyjnej otrzymania tylko jednej oceny niedostatecznej;
•    do odpoczynku na przerwach między lekcjami; na okres przerw świątecznych, ferii oraz soboty i niedziele nie zadaje się prac domowych (wyjątek ? język polski i matematyka);
•    wiedzieć z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów i prac klasowych; w ciągu dnia mogą się odbyć tylko dwa sprawdziany, a w ciągu tygodnia tylko dwie prace klasowe;
•    do pełnego uczestnictwa w kulturze.

Do obowiązków uczniów należy:

•    dbałość o dobre imię szkoły, o tworzenie i wzbogacanie jej tradycji,
•    systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i innych formach życia szkoły,
•    przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
•    poszanowanie godności osobistej kolegów, przeciwdziałanie aktom przemocy i chuligaństwa,
•    przestrzeganie zasad współżycia społecznego w duchu tolerancji,
•    odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań,
•    dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych,
•    dbałość o ład, porządek i dyscyplinę,
•    przeciwdziałanie wszelkim aktom dewastacji i wandalizmu,
•    ochrona przyrody i dbałość o otoczenie szkoły;
•    naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody;
•    strój galowy w pierwszy poniedziałek miesiąca oraz w czasie akademii i uroczystości szkolnych
•    przygotowanie do odpowiedzi z ostatnich trzech lekcji;
•    nieprzebywanie bez opieki dorosłych poza domem w okresie letnim po godzinie 21.00, a w okresie zimowym po godzinie 19.00;
•    niepalenie papierosów, niepicie alkoholu, nieużywanie narkotyków i innych środków odurzających;
•    nieprzynoszenie i nieużywanie telefonów komórkowych na terenie szkoły;
•    okazywanie usprawiedliwienia za dni nieobecności pierwszego dnia po powrocie do szkoły;
•    zmienianie wierzchniego okrycia i obuwia
•    zmienianie stroju gimnastycznego po zajęciach wychowania fizycznego.

SPOSOBY NA PRZEMOC

Spróbuj ignorować to, co mówią sprawcy, udawaj, że cię to wcale nie obchodzi. Nie pokazuj, że jesteś smutny lub zły. Twoje zdenerwowanie sprawia im satysfakcję i zachęca do dalszego atakowania.


•    Staraj się wyglądać na pewnego siebie - chodź wyprostowany (plecy proste, podniesiona głowa). Pamiętaj, że sprawcy poszukują uczniów wyglądających na takich, którzy się przestraszą i nie obronią.
•    Ćwicz swój głos - odpowiadaj pewnym i mocnym głosem, postaraj się patrzeć sprawcom w oczy. Często osoby w twojej sytuacji mówią cicho i nieśmiało, a to może zachęcać sprawców do dalszego zaczepiania.
•    Jeśli ci dokuczają - najlepiej odejdź. Nie przejmuj się, co o tobie pomyślą. Pamiętaj, im dłużej będziesz stał i słuchał tym większą zabawę będą mieli sprawcy.
•    Miej przygotowaną odpowiedź np.: "Dziewczyny, nie macie nic innego do roboty?", "To nie jest w porządku wyśmiewać się z kogoś", "Możesz sobie mówić co chcesz, mnie to nie obchodzi".
•    Powiedz krótko i stanowczo, że się nie zgadzasz na takie traktowanie np.: "Nie mów tak do mnie", "Nie zgadzam się", "Nie nazywam się tak".
•    Spróbuj być dowcipny. Poczucie humoru jest często najlepszą "bronią" na agresję.
Jeśli potrafisz śmiać się w takiej sytuacji, sprawcy widzą, że się niczym nie przejmujesz. Prawdopodobnie zostawią cię wtedy w spokoju. Poćwicz takie odpowiedzi w domu.
•    Spróbuj zaskoczyć sprawców. Zrób coś, co zbije ich z tropu, zdziwi np. udawaj, że nie dosłyszysz ("Co mówicie? Głośniej. Ale, że co ja robię? Nic nie słyszę. itd.); upozoruj,
że mdlejesz ("Chłopaki, kręci mi się w głowie od tego przezywania, chyba zemdleję"); może zmień temat ("Widzieliście nową wersję Warhammera?") itp.
•    Powiedz o tym swojemu przyjacielowi lub dobremu koledze/koleżance. Będziesz czuł się o wiele lepiej, gdy podzielisz się swoim zmartwieniem. Poproś o pomoc i radę. Czasem wystarczy wspólne spędzanie czasu na przerwach. Sprawcy częściej atakują pojedynczych uczniów.
•    Poradź się rodziców lub kogoś bliskiego. Opowiedz im o swoim kłopocie. Dorośli mają różne, sprytne pomysły, jak rozwiązać taki problem. Warto skorzystać z ich wiedzy.
Pamiętaj:
•    Informowanie dorosłych nie jest żadnym donoszeniem na kolegów ale szukaniem pomocy. Sprawcy postępują źle, łamią normy i powinni ponieść odpowiednie konsekwencje.
•    Nie jesteś skarżypytą, walczysz o bezpieczeństwo w szkole. Mówiąc o przemocy dorosłym, pomagasz także innym dzieciom, które spotyka to samo.
•    Jeśli nikomu o tym nie mówisz - krzywdzisz siebie i chronisz sprawców.
 
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE: www.przemocwszkole.org.pl