Dokumenty szkolne i logo do pobrania.
 1  Logo szkoły  
 2  Statut szkoły

 3  Plan pracy szkoły rok szkolny 2015-2016 r.  
 4  Program działań naprawczych 2012-2015 r.  
 5  Program rozwoju szkoły na lata 2011-2016 r.  
 6   

 Program Poprawy Efektywności Kształcenia Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół  Publicznych  im. T. Kościuszkiw Wojsławicach Koloniina lata 2013/ 2014 – 2015/2016

 
 7   Program wychowawczy  
 8   Program profilaktyki  
 9   Plan utrzymania i poprawy warunków lokalowych 2015/2016  
 10   Szkolny system pracy z uczniem zdolnym  
 11   

 Zestaw Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych  

 Rok Szkolny 2016/2017

 
 12   Zestaw programów nauczania 2016-2017 r.

 SP 

 

 

 

 

Gim

 13   Procedura dopuszczania programów nauczania.  
 14   Procedura organizowania pomocypsychologiczno-pedagogicznej.  
 15   Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją dzieci i  młodzieży  
 16   Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej  
 17   Procedura wdrażania oferty zajęć fakultatywnych  
 18 

 Zasady konstruowania uchwały Rady Pedagogicznej

 
 19   Tryb wyłaniania przedstawiciela Rady Pedagogicznej do konkursu na Dyrektora Szkoły  
 20   

 Instrukcja elektronicznego protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej

 
 21   

 Instrukcja postępowania z dokumentacją procesu dydaktyczno- wychowawczo-  opiekuńczego oraz zasady jej wytwarzania i przechowywania.

 
 22   Harmonogram prac związanych z realizacją projektów edukacyjnych w gimnazjum  
Regulaminy
 1  Regulamin pracy ZSP
 2

 Regulamin Rady Pedagogicznej

 3  Regulamin Rady Rodziców
 4  Regulamin przydzielania i organizowania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli.
 5  Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw
 6  Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw
 7  
 Regulamin stołówki ZSP
 8  

 Regulamin boiska szkolnego

 9  Regulamin pracowni informatycznej
 10  Regulamin  korzystania z sali zajęć do gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rewalidacyjnych
 11  Regulamin korzystania z szatni
   Dokumenty z poprzednich lat szkolnych  
   Dokumenty archiwalne