HARMONOGRAM PRACY LOGOPEDY

2016/2017

 

 

mgr Elżbieta Łagowska

 

 

mgr Alicja Kwiatoń

 

 

Godziny pracy:

 

 

Godziny pracy:

 

 

Poniedziałek 

 

 

-----

 

Wtorek   

 

 

Wtorek     

 

Środa     

 

 

-----

 

Czwartek  

 

 

Czwartek

 

Piątek  

 

 

-----

 

  1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
  • przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci/ uczniów,
  • diagnozowanie logopedyczne,
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach uczniów, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
  • organizowanie pomocy logopedycznej u uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, przy współpracy z najbliższym otoczeniem ucznia,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli lub zespołów nauczycieli wynikających ze Statutu, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
  • współdziałanie w zakresie swoich kompetencji z ortodontą, lekarzem i pedagogiem szkolnym.