Misja szkoły: Dążenie do wysokiego poziomu nauczania poprzez rozwijanie talentów, możliwości i zainteresowań uczniów.

 

Wizja szkoły: Wszystkie działania Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii zmierzają do tego, aby:

 

Obszar kształcenia

    •   być placówką o wysokim poziomie nauczania,

    •   osiągać coraz wyższe wyniki na sprawdzianie i egzaminie zewnętrznym,

    •   stwarzać środowisko sprzyjające uczeniu się,

    •   stosować aktywizujące metody nauczania,

    •   uczyć wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną,

    •   indywidualnie podchodzić do ucznia, dobierać metody, formy i zadania stosownie do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka,

    •   stosować motywacyjny system oceniania uczniów,

    •   otaczać opieką uczniów zdolnych oraz mających kłopoty w  nauce, poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,

    •   organizować konkursy, zawody wyzwalające w uczniach chęć współzawodnictwa,

    •   inspirować uczniów i nauczycieli do działań twórczych i samorozwoju,

    •   dawać szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym, co lubi i robi najlepiej,

    •   rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez udział w konkursach na różnym szczeblu,

•   rozbudzać ciekawość poznawczą z zakresu geografii, historii i kultury

 

Polski poprzez częstsze organizowanie wycieczek, wyjazdów do

    teatrów, muzeów, na wystawy itp.

•   poszerzać wiedzę o regionie

•   systematycznie monitorować jakość pracy szkoły,

•   ustawicznie doskonalić umiejętności kadry pedagogicznej,

•   modyfikować dokumentacje szkolną w celu dostosowania do potrzeb i wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego oraz pracy

    zespołów.

 

Obszar wychowania i opieki

•   wdrażać program wychowawczy w codziennym życiu szkoły,

•   stwarzać atmosferę przyjazną wszystkim uczniom,

•   traktować uczniów jako osoby o określonym imieniu i nazwisku, o niepowtarzalnej historii i drodze życiowej,

•   zapewnić szkołę bezpieczną i wolną od przemocy, narkotyków i alkoholu,

•   otoczyć indywidualną opieką każdego ucznia, pomagać w kształtowaniu jego osobowości,

•   integrować społeczność szkolną poprzez organizowanie ciekawych spotkań, wycieczek, wspólne obchodzenie ważnych rocznic i świąt,

•   zachęcić rodziców do współpracy oraz stworzyć więcej możliwości kontaktu ze szkołą,

•   wdrażać program profilaktyczny,

•   rozpoznawać i ustalać potrzeby opiekuńczo-wychowawcze,

•   w miarę potrzeb i możliwości wspomagać rodziców  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

•   respektować zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej,

•   sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów,

•   oceniać uczniów rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie,

•   organizować pomoc materialną dla uczniów, którzy tego potrzebują,

 

Obszar zarządzania i organizacji

•   współpracować z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalać kierunki rozwoju,

•   dbać o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych,

•   zapewniać kadrze możliwość rozwoju przez formy doskonalenia zawodowego,

•   tworzyć inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego,

•   nawiązywać kontakty z różnymi szkołami i innymi placówkami w celu wzajemnej wymiany doświadczeń,

 •  umiejętnie rozpoznawać mocne i słabe strony szkoły oraz stosownie do nich planować dalszy rozwój szkoły,

 •  systematycznie wzbogacać wyposażenie szkoły,

 •  promować szkołę w środowisku,

 •  kontynuować współpracę z rodzicami i różnymi instytucjami wspierającymi rozwój ucznia i szkoły.