HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA

2017/2018

 

PEDAGOG

 

Dzień tygodnia

 

mgr Sylwia Magdziak

 

Poniedziałek

 

 

Wtorek

 

 

Środa

 

 

Czwartek

 

 

Piątek

 

 

Przydatne materiały dla rodziców.

 

 

 Nazwa materiału  Pobierz
 Jak sobie radzić ze stresem w szkole.

 

 

 Jak unikać konfliktów.

 

 

 

 

 1. W szkole działa pedagog szkolny, którego zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno -pedagogicznej uczniom, którzy tej pomocy potrzebują, a w szczególności:
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  • udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
  • koordynacja prac z zakresu opieki i pomocy materialnej,
  • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły,
  • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i wyboru zawodu,
  • prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania,
  • udział w opracowywaniu programu profilaktyki szkolnej,
  • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.