HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY 2017/2018

 

 

 

 

 

Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy.

 

 1. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala Dyrektor po uzgodnieniu ich wspólnie z Radą Rodziców i po akceptacji organu prowadzącego szkołę.
 2. Arkusz organizacyjny szkoły, określający liczbę grup świetlicowych liczonych na podstawie zapisów prawnych, powinien być pozytywnie zaopiniowany przez organ prowadzący.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach liczących 15–25 osób.
 4. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej po uprzednim złożeniu wniosku u opiekuna świetlicy przez jego rodziców/ prawnych opiekunów.
 5. Organizację oraz formy pracy świetlicy określa regulamin świetlicy.
 6. Za prawidłowe funkcjonowanie pracy świetlicy odpowiedzialny jest wychowawca świetlicy.
 7. Regulamin świetlicy określa uczniów korzystających:

 

 • uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,
 • wszyscy dojeżdżający uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zgłoszeni przez rodziców,
 • uczniowie oczekujący na lekcje zgłoszeni przez rodziców,
 • uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców/ prawnych opiekunów,
 • nieuczęszczający na religię i na inne zajęcia,
 • wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych.

 

9. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.
 
10. W świetlicy realizowane są zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań prowadzone przez wychowawców świetlicy.
 
11. Wychowawcy świetlicy:
 
 • udzielają pomocy w odrabianiu lekcji,
 • rozwijają zainteresowania uczniów uzdolnionych,
 • sprawują opiekę - w wyjątkowych sytuacjach- nad uczniami oddziałów wskazanych przez Dyrektora Zespołu.
 
12. Wychowawcy świetlicy, w przypadku niewłaściwego zachowania dziecka/ ucznia zawiadamiają wychowawcę i rodziców, dokonując przy tym odpowiedniego zapisu w dzienniku lekcyjnym bądź zajęć danego oddziału oraz w dzienniku zajęć świetlicy.
 
13. Dokładne zasady zapisu do świetlicy oraz zachowania określa Regulamin Świetlicy.