HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY 2016/2017

 

 

Dzień tygodnia

Godziny

Rodzaj zajęć

Klasa

Sala

Nauczyciel

 

Poniedziałek

7.30- 8.00

dyżur

0a, 0b,0c,0d

1,2a, 2b, 3a,3b

0d

Nr 4- świetlica

J. Wlaź

J. Majuk

12.35-13.35

świetlicowe

0a, 0b, 0d

1, 2a

3a, 3b

4, 5, 2b

0d

Nr 25

Nr 21

Nr 4- świetlica

J.  Wlaź

R. Gwarda

M. Kubik

J. Majuk

13.35-15.35

 

świetlicowe

uczniowie miejscowi rodziców pracujących

uczniowie kl. III

Nr 4- świetlica

J. Majuk

 

Wtorek

7.30-8.00

dyżur

0a, 0b,0c,0d

1,2a, 2b, 3a,3b

0d

Nr 4- świetlica

M. Kubik

J. Majuk

11.35- 12.35

świetlicowe

1, 3a, 2b

Nr 4- świetlica

J. Wlaź

12.35- 13.35

świetlicowe

0a, 0d

1, 2a

3a, 3b

4, 5, 2b

0d

Nr 25

Nr 21

Nr 4- świetlica

 

J.  Wlaź

R. Gwarda

M. Kubik

J. Majuk

13.35-14.35

 

zajęcia czytelnicze w bibliotece

uczniowie miejscowi rodziców pracujących

 

biblioteka

M. Daniłowicz

14.35- 15.35

świetlicowe

6, Ia, Ib, IIa, IIb

Nr 4- świetlica

J. Majuk

Środa

7.30-8.00

dyżur

0a, 0b,0c,0d

1,2a, 2b, 3a, 3b

0d

Nr 4- świetlica

R. Gwarda

J. Majuk

11.35- 12.35

świetlicowe

3b,

2b

Nr 21

Nr 4- świetlica

M. Kubik

J. Majuk

12.35- 13.05

dyżur – opieka przy autobusie szkolnym

1, 2a,

2b, 3a, 3b

 

szatnia

i

parking

M. Kubik

J. Majuk

13.05-14.35

 

świetlicowe

4, 5

Nr 4- świetlica

J. Majuk

14.35- 15.35

świetlicowe

4,5

Nr 4- świetlica

J. Majuk

Czwartek

7.30-8.00

dyżur

0a,0b, 0c,0d

1,2a, 2b, 3a, 3b

0d

Nr 4- świetlica

J.  Wlaź

J. Majuk

11.35-12.35

świetlicowe

1

Nr 25

R. Gwarda

12.35- 13.35

czytelnicze

świetlicowe

0c, 2b

1, 2a

3a, 3b,

III gim ( grupa)

 

Biblioteka

Nr 25

Nr 4- świetlica

 

 

M. Daniłowicz

R. Gwarda

J. Majuk

13.35-15.05

świetlicowe

uczniowie miejscowi rodziców pracujących

Nr 4- świetlica

J. Majuk

Piątek

7.30-8.00

dyżur

0a,0b,0c,0d

1,2a,2b, 3a, 3b

0d

Nr 4- świetlica

J. Wlaź

J. Majuk

12.35- 13.05

dyżur – opieka przy autobusie szkolnym

1, 2a,

2b, 4

3a, 3b

 

szatnia

 i

parking

 

R. Gwarda

J. Majuk

J. Wlaź

 

13.05- 14.35

świetlicowe

uczniowie miejscowi rodziców pracujących

Nr 4- świetlica

J. Majuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy.

 1. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala Dyrektor po uzgodnieniu ich wspólnie z Radą Rodziców i po akceptacji organu prowadzącego szkołę.
 2. Arkusz organizacyjny szkoły, określający liczbę grup świetlicowych liczonych na podstawie zapisów prawnych, powinien być pozytywnie zaopiniowany przez organ prowadzący.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach liczących 15–25 osób.
 4. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej po uprzednim złożeniu wniosku u opiekuna świetlicy przez jego rodziców/ prawnych opiekunów.
 5. Organizację oraz formy pracy świetlicy określa regulamin świetlicy.
 6. Za prawidłowe funkcjonowanie pracy świetlicy odpowiedzialny jest wychowawca świetlicy.
 7. Regulamin świetlicy określa uczniów korzystających:

 

 • uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,
 • wszyscy dojeżdżający uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zgłoszeni przez rodziców,
 • uczniowie oczekujący na lekcje zgłoszeni przez rodziców,
 • uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców/ prawnych opiekunów,
 • nieuczęszczający na religię i na inne zajęcia,
 • wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych.

 

9. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.
 
10. W świetlicy realizowane są zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań prowadzone przez wychowawców świetlicy.
 
11. Wychowawcy świetlicy:
 
 • udzielają pomocy w odrabianiu lekcji,
 • rozwijają zainteresowania uczniów uzdolnionych,
 • sprawują opiekę - w wyjątkowych sytuacjach- nad uczniami oddziałów wskazanych przez Dyrektora Zespołu.
 
12. Wychowawcy świetlicy, w przypadku niewłaściwego zachowania dziecka/ ucznia zawiadamiają wychowawcę i rodziców, dokonując przy tym odpowiedniego zapisu w dzienniku lekcyjnym bądź zajęć danego oddziału oraz w dzienniku zajęć świetlicy.
 
13. Dokładne zasady zapisu do świetlicy oraz zachowania określa Regulamin Świetlicy.